• L.P

   Termin spotkania   z rodzicami uczniów

   Cel

   Uwagi

    

   1 a.

    

    

    

   18 września 2017 r./poniedziałek

    

   Początek  z dyrektorem

    godz. 14.00

    

    Spotkanie dla rodziców oddziałów przedszkolnych  w Starym Kadłubie.

    

   Dyrektor- zapoznanie z planem pracy szkoły  w bieżącym roku oraz planem nadzoru  pedagogicznego.

    

    

    

    

    

    

   Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, zapoznanie m.in. z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

   Porządek zebrania, listę obecności rodziców (z nazwiskami uczniów), listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców, przygotowują wychowawcy i przekazują do opieczętowania Dyrektorowi, przynajmniej na dzień przed zebraniem.

    

   Oddziały przedszkolne oraz klasy   I – zapoznanie rodziców z nową podstawą programową oraz programem nauczania.

    

   1b.

    

    

    

    

    

    

    

   12 września 2017/

   wtorek

    

    

   Początek   z dyrektorem

    

     

    godz. 14.00

    

   Spotkanie dla rodziców klas I- III edukacja wczesnoszkolna oraz oddziału 6-cio latków.

    

    Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły oraz indywidualne  w salach lekcyjnych z wychowawcami.

   Dyrektor- zapoznanie z planem pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym  oraz planem nadzoru  pedagogicznego.

   1 c.

    

   20 września 2017/

   środa

    

   Początek   z dyrektorem

     

    godz. 15.30

    

    

    

    

    

    

    

   Rodzice uczniów szkoły podstawowej klas IV- VII   i klas gimnazjalnych.

    

   Przypomnienie o terminie:

    a) składania do 20 IX 2017 r. deklaracji ucznia klasy III gimnazjum- wybór języka na egzaminie gimnazjalnym.

    b) składania do 15  X 2017 r. wniosków przez rodziców w sprawie dostosowania warunków do potrzeb i możliwości ucznia podczas egzaminu zewnętrznego;

   c) regulaminie projektu gimnazjalnego- część klasy III a oraz klasy II.

    

   Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, zapoznaniem .in. programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

    

   Porządek zebrania, listę obecności rodziców (z nazwiskami uczniów), listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców, przygotowują wychowawcy i przekazują do opieczętowania Dyrektorowi, przynajmniej na dzień przed zebraniem.

   Wychowawca przekazuje do wicedyrektora w terminie do 30 września 2017 r wypełnione                      i podpisane przez rodziców deklaracje (do pobrania z aktualnych procedur OKE). Wicedyrektor weryfikuje i uzupełnia deklaracje o poziom języka.

   Klasa IV a, IV b, VII-zapoznanie z nową odstawą programową.

    

   Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

   2.

   24 października 2017 r./

   wtorek

   godz. 15.30- 17.30

   Spotkanie z rodzicami- zapoznanie z nowym statutem szkoły.

    

    Klasy I- VII oraz gimnazjalne oraz oddziały przedszkolne. Dodatkowe w Starym Kadłubie.

   Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie  z wykazem sal.

   3.

   28 listopada 2017/

   wtorek

    godz. 15.00- 17.00

   Dzień otwarty dla rodziców klasy I- VII oraz gimnazjalne.

   Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

   Zebranie z rodzicami oddziału przedszkolnego.

   Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    

   Podsumowanie obserwacji dzieci- wstępna diagnoza gotowości szkolnej.

   4.

   12 stycznia 2018 r./

   czwartek

    

   zebranie z dyrektorem godz. 15.30

   Dzień spotkań z rodzicami uczniów, klasy I- VII oraz klasami gimnazjum.

   przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów;

   klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

   Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

    

   Wszyscy nauczyciele pozostają                       w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

   6.

   28 lutego 2018

   środa

   godz. 15.00- 17.00

    

   Dzień otwarty dla rodziców.

   Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

    

   Zebrania dla klasy III gimnazjalnych

   Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

   Informacje dotyczące postępów uczniów.

   Zapoznanie z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego.

   7.

   24 kwietnia 2018 r./

   wtorek

    

   godz. 15.00- 17.00

    

   Dzień otwarty dla rodziców

   Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

   Oddziały przedszkolne.

   Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

   Przekazanie rodzicom oddziałów przedszkolnych druków badania gotowości szkolnej.    

   Informacje dotyczące postępów dzieci.

   8.

   30 maja 2018

   /środa

    

   Godz. 14.00- klasy I- III

    

   Godz. 15.30- klasy IV- VII                i klasy

      gimnazjum

   Wychowawcy- powiadomienie rodziców o rocznych ocenach przewidywanych zachowania oraz z przedmiotów. Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

   Omówienie formuły zakończenia roku szkolnego z rodzicami klas III gimnazjum.

   Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

    

   Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 14.00- 17.30