• Zebrania z rodzicami w roku 2017/2018

    L.P

    Termin spotkania                     z rodzicami uczniów

    Cel

    Uwagi

     

    1 a.

     

     

     

     

    18 września 2017 r./poniedziałek

     

    Początek                   z dyrektorem

     godz. 14.00

     

     

     Spotkanie dla rodziców oddziałów przedszkolnych  w Starym Kadłubie.

     

    Dyrektor- zapoznanie z planem pracy szkoły  w bieżącym roku oraz planem nadzoru  pedagogicznego.

     

     

     

    Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, zapoznanie m.in. z programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

    Porządek zebrania, listę obecności rodziców (z nazwiskami uczniów), listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców, przygotowują wychowawcy i przekazują do opieczętowania Dyrektorowi, przynajmniej na dzień przed zebraniem.

     

    Oddziały przedszkolne oraz klasy                                I – zapoznanie rodziców z nową podstawą programową oraz programem nauczania.

     

    1b.

     

     

     

     

     

     

     

     

    12 września 2017/

    wtorek

     

     

    Początek                   z dyrektorem

     

      

     godz. 14.00

     

     

    Spotkanie dla rodziców klas I- III edukacja wczesnoszkolna oraz oddziału 6-cio latków.

     

     Zebranie ogólne z dyrektorem szkoły oraz indywidualne  w salach lekcyjnych z wychowawcami.

    Dyrektor- zapoznanie z planem pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym  oraz planem nadzoru  pedagogicznego.

    1 c.

     

    20 września 2017/

    środa

     

    Początek                   z dyrektorem

      

     godz. 15.30

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rodzice uczniów szkoły podstawowej klas IV- VII                          i klas gimnazjalnych.

     

    Przypomnienie o terminie:                        a) składania do 20 IX 2017 r. deklaracji ucznia klasy III gimnazjum- wybór języka na egzaminie gimnazjalnym.

     b) składania do 15  X 2017 r. wniosków przez rodziców w sprawie dostosowania warunków do potrzeb i możliwości ucznia podczas egzaminu zewnętrznego;

    c) regulaminie projektu gimnazjalnego- część klasy III a oraz klasy II.

     

    Ukonstytuowanie się nowej rady rodziców, zapoznaniem .in. programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

     

    Porządek zebrania, listę obecności rodziców (z nazwiskami uczniów), listę deklaracji wpłat na Radę Rodziców, przygotowują wychowawcy i przekazują do opieczętowania Dyrektorowi, przynajmniej na dzień przed zebraniem.

    Wychowawca przekazuje do wicedyrektora w terminie do 30 września 2017 r wypełnione                      i podpisane przez rodziców deklaracje (do pobrania z aktualnych procedur OKE). Wicedyrektor weryfikuje i uzupełnia deklaracje o poziom języka.

    Klasa IV a, IV b, VII-zapoznanie z nową odstawą programową.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

    2.

    24 października 2017 r./

    wtorek

    godz. 15.30- 17.30

     

    Spotkanie z rodzicami- zapoznanie z nowym statutem szkoły.

     

     Klasy I- VII oraz gimnazjalne oraz oddziały przedszkolne. Dodatkowe w Starym Kadłubie.

     

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie                 z wykazem sal.

     

    3.

    28 listopada 2017/

    wtorek

     godz. 15.00- 17.00

    Dzień otwarty dla rodziców klasy I- VII oraz gimnazjalne.

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

    Zebranie z rodzicami oddziału przedszkolnego.

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

     

    Podsumowanie obserwacji dzieci- wstępna diagnoza gotowości szkolnej.

     

    4.

    12 stycznia 2018 r./

    czwartek

     

    zebranie z dyrektorem godz. 15.30

    Dzień spotkań z rodzicami uczniów, klasy I- VII oraz klasami gimnazjum.

    przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów;

    klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

    Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają                       w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.30- 17.30

     

    6.

    28 lutego 2018

    środa

    godz. 15.00- 17.00

     

     

    Dzień otwarty dla rodziców.

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Zebrania dla klasy III gimnazjalnych

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    Informacje dotyczące postępów uczniów.

    Zapoznanie z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego.

    7.

    24 kwietnia 2018 r./

    wtorek

     

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Oddziały przedszkolne.

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    Przekazanie rodzicom oddziałów przedszkolnych druków badania gotowości szkolnej.                            Informacje dotyczące postępów dzieci.

    8.

    30 maja 2018

    /środa

     

    Godz. 14.00- klasy I- III

     

    Godz. 15.30- klasy IV- VII                i klasy

       gimnazjum

    Wychowawcy- powiadomienie rodziców o rocznych ocenach przewidywanych zachowania oraz z przedmiotów. Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

    Omówienie formuły zakończenia roku szkolnego z rodzicami klas III gimnazjum.

    Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania z rodzicami.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 14.00- 17.30