• REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

    W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

    IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

    W STAREJ BŁOTNICY

    1. Biblioteka jest szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.

     

    1.  Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu ( lektury, literaturę piękną, popularnonaukową ) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma ).

     

    1. Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań i inne organizacje szkolne mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów poszczególnych organizacji. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.

     

    1.  Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.

     

    1. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.

     

    1.  Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.

     

    1.  W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

     

    1.  Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczonej  (zagubionej) książki.

     

    1. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

     

    1.  Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.