• ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

    SZKOŁA PODSTAWOWA IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W STAREJ BŁOTNICY

    ROK SZKOLNY 2018/19

     

    ZADANIA:

    ŚRODKI I FORMY REALIZACJI:

    TERMIN:

    Odpowiedzialni:

    I. Prace organizacyjno-techniczne.

     

     

    1. Planowanie i sprawozdawczość.

    1. Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.
    2. Prowadzenie dziennej statystyki wypożyczeń oraz wymaganej dokumentacji pracy.
    3. Opracowanie półrocznego oraz rocznego sprawozdania z poziomu
    4. czytelnictwa oraz pracy biblioteki.

     

    do 31.08.2018 r.

    cały rok

     

    styczeń, czerwiec  2019

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

     

     

    2. Organizacja lokalu biblioteki

    1. Dbanie o wystrój biblioteki, wykonywanie opisów półek, rozdzielaczy
    2.  Pomoc w korzystaniu ze zbioru podręcznego

    cały rok

     

    cały rok

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

    3.Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów.

    1. Uzupełnianie zbiorów: zakupy nowości, pozyskiwanie darów, prenumerata czasopism.
    2. Ewidencja i wypożyczenia podręczników
    3. Ewidencja książek
    4. Selekcja książek zniszczonych, zaczytanych, zdezaktualizowanych.
    5. Systematyczna naprawa i klejenie książek zniszczonych

     

     cały rok

     

     

     

     

     

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

     

     

    4. Organizacja udostępniania zbiorów.

    1. Zakładanie nowych i uaktualnianie starych kart czytelniczych.
    2. Monitowanie zaległości

    wrzesień 2018

     cały rok

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

    5. Organizacja warsztatu dydaktycznego.

    1. Uzupełnianie warsztatu dydaktycznego nauczyciela bibliotekarza.
    2.  Prenumerata „Biblioteki w szkole”

    cały rok

    cały rok

    cały rok

     

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

    II. Praca pedagogiczna.

     

     

    1. Udostępnianie zbiorów.

    1. Udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej dla uczniów, nauczycieli,

        pracowników szkoły  i rodziców.

    2. Udostępnianie księgozbioru podręcznego dla uczniów w godzinach

        pracy biblioteki oraz na lekcje przedmiotowe.

     

    cały rok

     

    cały rok

     

    cały rok

     

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

    2.Działalność informacyjna i poradnictwo.

     

     

     

     

     

     

     

     

    1. Reklama biblioteki szkolnej w szkole i środowisku (zakładka na stronie internetowej szkoły, przygotowywanie informacji na zebrania z rodzicami, lekcje biblioteczne).
    2. Udzielanie pomocy nauczycielom poszczególnych przedmiotów w ich codziennej pracy oraz w doskonaleniu się.
    3. Przygotowywanie na lekcje potrzebnych materiałów, książek, wierszy itp.,
    4. Współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych.
    5. Udzielanie porad czytelniczych

     cały rok

     

     

     cały rok

     

     

     cały rok

     

     

     cały rok

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

     

     

     

     

     

     

     

    3. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne.

    1. Prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej
    2. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy II.
    3. Wprowadzanie działań mających na celu popularyzację czytelnictwa wśród uczniów:
    1. współpraca w nauczycielem oddziału „0”w ramach programu ,,Cała Polska czyta dzieciom”.
    2. ,, czytające piątki” - czytanie głośne na długiej przerwie w każdy piątek w bibliotece szkolnej w celu zainteresowania uczniów czytelnictwem i zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas przerw,
    1. Obchody w bibliotece Miesiąca Bibliotek Szkolnych
    1. konkursy i zagadki dla wszystkich odwiedzających bibliotekę,
    2. słodki poczęstunek, 
    3. zaznaczona droga do biblioteki,
    4.  zaproszenie do biblioteki dzieci z oddziału „0”.

    na zastępstwach

    wrzesień 2018

     

     

     

    cały rok

     

     

     

     

    październik

     

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

     

     

     

     

     

     

    4. Rozwijanie kultury czytelniczej, wrażliwości kulturalnej i społecznej. 

    1. Praca indywidualna z uczniem:

    a) rozmowy z uczniami na temat zainteresowań, potrzeb, osiągnięć i trudności w nauce, otoczenie opieką uczniów stroniących od czytania.

    1. Badanie zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy, wystawy książek, przegląd czasopism.
    2. Ogłoszenie konkursu na własną twórczość poetycką z okazji Dnia Matki.
    3. Przeprowadzenie konkursów propagujących czytelnictwo:
    1. indywidualny konkurs czytelniczy ,,Najlepszy czytelnik w szkole”.
    1. Przygotowanie gazetki tematycznej- Rok Niepodległej
    2. Udział uczniów w zajęciach edukacji czytelniczej i medialnej.
    3. Kontynuacja akcji bookcrossingowej.

     

     

    cały rok zgodnie z zapotrzebowaniem

     

    cały rok

     

    maj  2019

     

     

    koniec I i II półrocza

    listopad 2018

    cały rok

     

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska

     

     

     

    5. Współpraca ze środowiskiem.

    1. Współpraca z Biblioteką Gminną. Udział w projektach organizowanych przez tę bibliotekę.
    2. Współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, świetlicą szkolną.
    3. Angażowanie rodziców w sprawy biblioteki szkolnej, zachęcanie do czytelnictwa. Współpraca z rodzicami uczniów klasy I. Wypożyczanie książek do wspólnego czytania w domu
    4. .Przygotowanie Święta Biblioteki szkolnej  z okazji Dnia Bibliotek Szkolnych.

     

     

    cały rok

    cały rok

     

     

     

     

     

    maj 2108

     

     

    Beata Nowak

    Anna Bąbolewska