• Głośno czytać każdy może.

   • Innowacja pedagogiczna „Czytanie na drugie śniadanie”

    Termin realizacji: 15 lutego 2018r.- 15 czerwca 2018r.

    Adresaci innowacji: Projekt przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy

    Autor innowacji: Anna Bąbolewska

               Innowacja pedagogiczna „Czytanie na drugie śniadanie ” to przedsięwzięcie czytelniczo- logopedyczne dla uczniów z oddziału zerowego oraz klas Ia i Ib  szkoły podstawowej, dla uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej.

    W dzisiejszych czasach czytanie książek staje się coraz mniej popularną formą spędzania wolnego czasu. Dzieci chętniej korzystają z komputera, czy telewizji. Brak systematycznego kontaktu z książką i poświęcania czasu na jej czytanie powoduje, u dzieci kłopoty z odbiorem tekstu. Do napisania tej innowacji przyczyniły się przede wszystkim problemy, jakie uczniowie mają z czytaniem ze zrozumieniem, z uważnym słuchaniem tekstu i umiejętnością budowania krótkich wypowiedzi, z systematycznym czytaniem książek, jak również  z pracą w grupie. Dzieci  w pierwszych latach edukacji wyrabiają w sobie pierwsze fascynacje i nawyki czytelnicze,  a także podatność na odbiór czytanego tekstu. Zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej  pt. „Czytanie na drugie śniadanie ” stawiają książkę w centrum uwagi dziecka. Podczas słuchania czytanego tekstu, uczniowie doskonalą umiejętność skupiania uwagi, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się właściwego interpretowania przeczytanych tekstów, poszerzają wiedze o świecie, wyrabiają nawyk dbania o książki i szanowania ich, uczą się nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, jak również budują więzi między osobami dorosłymi i rówieśnikami. Dzieci przekonują się, że czytanie może być pasjonujące.

    Jednym z ważnych zadań, jakie stoją przed nauczycielem jest wyrabianie u  uczniów nawyku pięknego, starannego i poprawnego mówienia, czytania, wygłaszania tekstów. Głos ludzki bowiem, jak mawiają muzycy, jest najdoskonalszym instrumentem. Intonacją i modulacją głosu można tworzyć nastroje i budować ich dramaturgię - uspokajać, zaciekawiać, przykuwać uwagę. Głosem można też wyrażać wątpliwości albo rozśmieszać. Tonem głosu i sposobem mówienia możemy zdradzać emocje czy "wyzwalać" stany emocjonalne naszych rozmówców. Uczniom starszym pokażę, że język, którym się posługujemy, świadczy o nas i właśnie dlatego warto posługiwać się poprawną polszczyzną, dbając o walory estetyczne swojej wypowiedzi.

    Cele innowacji

    Cele ogólne: rozbudzanie postawy czytelniczej; rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy o świecie i uwrażliwianie na piękno literatury dziecięcej; wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

    Cele szczegółowe:

    kształtowanie nawyku czytania, przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek; wzbogacanie słownictwa; kształcenie u dzieci umiejętności koncentracji; wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych; wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów; zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą;

    rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości zwłaszcza między starszymi i najmłodszymi uczniami szkoły; zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego z książką; zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka; dbanie o kulturę wypowiadania się, usprawnianie słuchu fonetycznego (zdolność odróżniania zjawisk prozodycznych mowy- np. miejsca akcentu, intonacji zdaniowej, tempa mowy); wzmacnianie poczucia własnej wartości i umiejętności pokonywania trudności (np. tremy).

    Metody  i formy pracy: praca z książką – oglądanie obrazków; praca z tekstem – głośne czytanie; interpretacja tekstów – ekspresja twórcza i odtwórcza, stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów; włączanie wyznaczonych osób do czynnego udziału w realizację innowacji.

    Zaplanowane działania: zorganizowanie i zaplanowanie głośnego czytania dzieciom klas pierwszych i oddziału zerowego przez wyznaczone osoby; gazetka ścienna; prace plastyczne adresatów innowacji; zbiórka książek w ramach bookcrossingu

    Sposób realizacji: nabór uczniów do realizacji innowacji odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności; zorganizowanie głośnego czytania przez wyznaczone osoby; pedagogizacja rodziców poprzez gazetkę pt. „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie”; zbiórka książek dla dzieci

    Spodziewane efekty

     • wzrost czytelnictwa ,
     • poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,
     • wzrost zrozumienia tekstów i poleceń
     • wyciszenie i poprawa koncentracji,
     • wzrost poczucia własnej wartości,
     • poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,
     • wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania,
     • potrzeba poznawania dzieł kultury
    • dbanie o staranne mówienie;
    • wykazywanie aktywności komunikacyjnej;
    • poznanie i stosowanie ćwiczeń usprawniających pracę aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego;
    • poznanie ćwiczeń usprawniających technikę mowy, jej wyrazistość i ekspresję;
    • umiejętność interpretacji tekstu przy użyciu głosowych i pozagłosowych środków ekspresji