• Plan pracy

    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II

    w Starej Błotnicy

     

     w roku szkolnym

     

     2018/2019

     

    Dyrektor szkoły: Anna Siwiec

     

    Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr7/08/ 2018/ 2019 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z dnia 5 września 2018 r.

     

    Dzieci są nadzieją,

    która rozkwita wciąż na nowo,

     projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,

     przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

    Jan Paweł II

     

    Założenia koncepcji i kierunki rozwoju

     

    • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy to organizacja ucząca się.
    • W szkole istnieje demokratyczny styl zarządzania oparty na delegowaniu uprawnień.
    • Szkoła promuje działania nauczycieli i uczniów, integruje społeczność szkolną w realizacji zadań obywatelskich w lokalnym środowisku.
    • Szkoła wspiera całościowy rozwój dziecka, poprzez proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
    • W szkole łagodnie wprowadza się dziecko w świat wiedzy, przygotowuje do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdraża do samorozwoju.
    • Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.
    • Szkoła dba o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
    • W szkole upowszechnia się czytelnictwo i rozwija kompetencje czytelnicze.
    • W szkole na każdym przedmiocie kształtuje się kompetencji językowe uczniów.
    • Szkoła oraz nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizować wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
    • Szkoła kształtuje postawy prozdrowotne uczniów.
    • Szkoła wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
    • Szkoła przygotowuje i zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego                         i lokalnego, kontynuuje działalność wolontariatu i harcerstwa.
    • Szkoła dba o nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych.
    • Szkoła przygotowuje uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
    • Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi.

     

    WIZJA I MISJA SZKOŁY

     

    Wizja szkoły- Szkoła nowoczesna, ale oparta na tradycjach, ideach i wartościach Patrona szkoły

    Ojca Świętego Jana Pawła II

    • We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją  o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
    • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.
    • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro uczniów.
    • Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
    • Ściśle współdziałamy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
    • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich klientów Szkoły.

     

    Misja -„ Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

    Jan Paweł II

    Jesteśmy Szkołą:

    • Promującą idee naszego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.
    • Wspomagającą proces wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka.
    • Wspierającą wszechstronny rozwój i zdolności powierzonych nam uczniów.
    • Rozwijającą kompetencje kluczowe.
    • Kreującą dobrą atmosferę.
    • Przyjazną, radosną i nowoczesną.
    • Zapewniającą poczucie bezpieczeństwa.

     

    Absolwent Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Starej Błotnicy to człowiek:

     

    • Godnie reprezentujący rodzinę, tradycję szkoły związaną  z postacią swojego patrona oraz ojczyznę.
    • Akceptujący siebie, mający świadomość swoich mocnych i słabych stron.
    • Uczciwy i przestrzegający prawa.
    • Umiejący odróżnić dobro od zła, wrażliwy na krzywdę innego człowieka.
    • Odznaczający się kulturą osobistą.
    • Umiejący stale uczyć się i doskonalić.
    • Szanujący historię ojczystą,  kulturę państwa i regionu, tolerancyjny i ciekawy świata
    • Umiejący skutecznie porozumiewać się w języku obcym.
    • Umiejący posługiwać się komputerem jako narzędziem pracy.
    • Odpowiedzialny za siebie i innych, wolny od uzależnień.
    • Posiadający szerokie kompetencje społeczne.
    • Dbający o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne oraz środowisko naturalne.
    • Potrafiący współpracować w zespole, kreatywny, przedsiębiorczy, odpowiedzialny  i obowiązkowy.

     

    Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy, od 1 września 201 8r. będzie uczęszczało 293 uczniów, w tym:

             • w oddziałach przedszkolnych (3 oddziały przedszkolne)  - 61 dzieci

             • w szkole podstawowej –   190 uczniów

             • w klasach gimnazjalnych –  42 uczniów

     

    Kadrę pedagogiczną tworzy 29 nauczycieli, w tym:

     

    - 2 nauczycieli  przebywa na urlopie macierzyńskim (Marta Majewska, Emilia Maj);

     

                Nauczyciele czynnie pracujący: 27

     

    Nowo zatrudnione osoby:

    1. nauczyciel  wspomagający- Magdalena Szymańska

    Nauczyciele zatrudnieni na czas zastępstwa:

    1. Milena Michalak- Kozera
    2. Anna Włodarczyk- Czubak

    Struktura awansu zawodowego (łącznie):

    • nauczyciele stażyści: 2
    • nauczyciele kontraktowi: 3
    •  nauczyciele mianowani: 5
    • nauczyciele dyplomowani: 19

     

    Wykaz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2018/2019

    L.p.

    Nazwisko i imię nauczyciela

    Stopień

     awansu zawodowego

    Uwagi

    1.

    Anna Siwiec

    D

    Dyrektor szkoły, n- matematyki, doradztwa zawodowego    

    2.

    Mateusz Żupiński

    D

    Wicedyrektor szkoły, n- j. angielskiego, WOS      

    3.

    Elżbieta Kozyra

    D

    wychowawca oddziału przedszkolnego sześciolatków

    4.

    Agata Szatan

    D

     wychowawca  kl. 6, n-l wychowania fizycznego       

    5.

    Elżbieta Malczewska

    D

    wychowawca kl. 3, n-l edukacji wczesnoszkolnej, przyrody

    6.

    Katarzyna Mosiołek

    D

    wychowawca kl. 2 a, n-l edukacji wczesnoszkolnej

    7.

    Jolanta Szotowicz

    D

    wychowawca kl. 2 b, n-l edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny

    8.

    Aneta Krawczyk

    D

    wychowawca kl. 1, n-l edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog

    9.

    Marek Bąbolewski

    D

    wychowawca kl. 7, n-l muzyki, plastyki

    10.

    Agnieszka Kucharczyk

    D

    wychowawca kl. 4, n-l j. polskiego

    11.

    Sylwester Leśnowolski

    D

    n- l historii, geografii, wdż

    12.

    Aneta Munik/ Stary Kadłub

    D

    wychowawca oddziału przedszkolnego  

    13.

    Beata Nowak

    D

    wychowawca kl. V a, n-l, j. polskiego, EDB,  bibliotekarz

    14.

    Agnieszka Strzelczyk

    D

    wychowawca kl. III a gim., n-l fizyki, matematyki

    15.

    Dorota Małysa

    D

    wychowawca kl. 8, n-l matematyki

    16.

    Ewa Drapała

    D

    n-l chemii, biologii, geografii

    17.

    Iwona Różańska- Lisik

    D               

    wychowawca świetlicy, n-l wychowania fizycznego

    18.

    Robert Kierzkowski

    D

    wychowawca świetlicy, n-l wychowania fizycznego, techniki

    19.

    Anna Bąbolewska

    D

    wychowawca klasy III b/n-l j. polskiego, bibliotekarz, logopeda

    20.

    o. Przemysław Kopa

    M

    n-l religii

    21.

    o. Sebastian Gierszewski

    M

    n-l religii

    22.

    Aneta Wojcieszek

    M

    wychowawca kl. 5 b, n-l j. angielskiego

    23.

    Beata Barcikowska

    K

    wychowawca świetlicy, n-l informatyki

    24.

    Milena Michalak- Kozera

    S

    n-l j. niemieckiego

    25.

    Wioleta Korczak/ Stary Kadłub

    K

    wychowawca oddziału przedszkolnego grupy trzylatków

    26.

    Anna Włodarczyk- Czubak

    S

    n-l j. angielskiego

    27.

    Magdalena Szymańska

    K

    n- wspomagający

    28.

    Emilia Maj

    M

    urlop macierzyński

    29.

    Marta Majewska

    M               

    urlop macierzyński

     

    Liczba oddziałów i przydział wychowawstwa 2018/ 2019

    L.p.

    Oddział/ klasa

    Imię i nazwisko wychowawcy

     

    Liczba dzieci/ uczniów

    1.

    Oddział przedszkolny    w Starym Kadłubie, grupa starsza

    Aneta Munik

    24

    2.

    Oddział przedszkolny   w Starym Kadłubie, grupa młodsza

    Wioleta Korczak

    23

    3.

    oddział przedszkolny, grupa sześciolatków

    Elżbieta Kozyra

    14

    4.

    I

    Aneta Krawczyk

    19

     

    5.

    II a

    Katarzyna Mosiołek

    18

     

    6.

    II b

    Jolanta Szotowicz

    12

    7.

    III

    Elżbieta Malczewska

    19

     

    8.

    IV

    Agnieszka Kucharczyk

    15

    9.

    V a

    Beata Nowak

    16

     

    10.

    V b

    Aneta Wojcieszek

    15

    11.

    VI

    Agata Szatan

    23

    12.

    VII

    Marek Bąbolewski

    22

     

    13.

    VIII

    Dorota Małysa

    31        

     

    14.

    III a

    Agnieszka Strzelczyk

    23

    15.

    III b

    Anna Bąbolewska

    19

     

    Organizacja zespołowej pracy statutowej nauczycieli 2018/2019

    Zespoły zadaniowe powołane przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019

     

    L.p.

    Zadanie/ zespół

    Osoba/ osoby odpowiedzialna

     

     

    Zadania

     

    1.

    Zespół ds. statutu szkoły podstawowej z klasami

    gimnazjalnymi.

    A. Strzelczyk,  J. Szotowicz,               A. Krawczyk, B. Nowak

    Aktualizacja Statutu Szkoły przygotowanie projektu uchwały.

    2.

    Zespół ds. promocji szkoły oraz prowadzenia kroniki szkolnej w wersji papierowej.

    M. Bąbolewski,  o. P. Kopa,          W. Korczak         

     

    Przygotowanie gazetki ściennej – inf. ogólne o szkole. Bieżąca zmiana treści gazetek.

    3.

    Zespół ds. prowadzenia strony internetowej szkoły

    A. Krawczyk, A. Strzelczyk

    Aktualizacja bieżąca strony.

    4.

    Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły.

     

    A. Bąbolewska,    A. Wojcieszek,        E. Malczewska,  E. Kozyra                                     

    Projekt ewaluacji na bieżący rok szkolny- propozycja obszaru do badania.

    5.

    Zespół ds. bezpieczeństwa   w szkole.

    S. Leśnowolski,  E. Drapała          A. Munik

    Akcja ewakuacyjna szkoły, zespół ds. wypadków uczniów.

    6.

    Zespół ds. programu wychowawczo- profilaktycznego

    R. Kierzkowski, A. Szatan,              A. Kucharczyk, B.Barcikowska                   

     

    Projekt programu wychowawczo-profilaktycznego                             i koordynacja działań.

    7.

    Zespół ds. prowadzenia Szkolnego Wolontariatu

    D. Małysa, o. Sebastian Gierszewski

     

    Plan działań na bieżący rok.

    8.

    Zespół ds. doradztwa edukacyjno- zawodowego uczniów.

    I. Różańska- Lisik, M. Michalak- Kozera

    Planowanie zadań   z zakresu doradztwa ed.- zaw. Plan pracy.

    Badanie losów absolwentów.

    9.

    Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole.

    J. Szotowicz, M. Szymańska,             A. Bąbolewska, D. Małysa

    Specjaliści prowadzący zadania z zakresu pomocy psych.- ped.

     

                           

    Przydział sal lekcyjnych 2018/2019

     

    Numer sali

     lekcyjnej

    Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna sali

     

    Oddział/ liczba uczniów

     

    1

    Aneta Wojcieszek

    V b/15

    2

    Marek Bąbolewski

     

      VII/22

    3

    Anna Bąbolewska

     

    III b/19

    4

    Agnieszka Kucharczyk

     

    IV/ 15

    5

    Beata Nowak

     

    V a/ 16

    7

                                          Dorota Małysa

     

    VIII/ 31

    8

    Katarzyna Mosiołek / Jolanta Szotowicz

    II a/ 18

    II b/ 12

    9

    Aneta Krawczyk

    I/ 19

    10

    Elżbieta Malczewska

     

    III/ 19

    11

    Agnieszka Strzelczyk, Beata Barcikowska

    III a/23

     

    biblioteka szkolna

    Beata Nowak, Anna Bąbolewska

     

     

    świetlica szkolna

    Iwona Różańska- Lisik, Beata Barcikowska, Robert Kierzkowski Milena Michalak- Kozera, Katarzyna Mosiołek, o. Przemysław Kopa, Wioleta Korczak

     

     

    sala gimnastyczna

    Agata Szatan, Iwona Różańska- Lisik, Robert Kierzkowski

     

     

    sala nr 12/ oddział przedszkolny                 6-latków

    Elżbieta Kozyra

    14

     

     

    Nauczyciele pracujący na świetlicy szkolnej 2018/2019

     

    L.P.

    Imię i nazwisko nauczyciela

    Ilość godzin

    1.

    Iwona Różańska- Lisik

    9 godz.

    2.

    Barcikowska Beata

    5 godz.

    3.

    Przemysław Kopa

    3 godz.

    4.

    Robert Kierzkowski

    3 godz.

    5.

    Milena Michalak- Kozera

    3 godz.

    6.

    Anna Włodarczyk- Czubak

    2 godz.

    7.

    Wioleta Korczak

    1 godz.

    Razem

     

    26 godz.

     

    Przydział tablic ściennych 2018/ 2019

     

    L.p.

    Miejsce położenia tablicy ściennej

    Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna/ zakres tematyczny tablic

     

    1

    Po prawej korytarza dolnego, za oddziałami przedszkolnymi

    Promocja szkoły, sukcesy uczniów, najważniejsze wydarzenia z życia szkoły- fotorelacje- zespół ds. promocji szkoły

    M. Bąbolewski,  o. P. Kopa,  W. Korczak

    2

    Po prawej stronie od wejścia do szkoły

    E. Drapała- zdrowe odżywianie, promocja zdrowia

     

    3

    Tablica, po drugiej stronie tablicy, dotyczącej promocji szkoły

    S. Leśnowolski

    - tablica historyczna

     

    4

    Obok sali oddziałów przedszkolnych

                  E. Kozyra  - prace dzieci,

    informacje dla rodziców przedszkolaków

    5

    Przy wejściu do szkoły,            w wiatrołapie

    R.Kierzkowski –osiągnięcia sportowe, bieżące informacje sportowe

    6

    Obok sali gimnastycznej

    A. Szatan,  I. Różańska- Lisik  -profilaktyka

    7

    Obok sali nr 10

    E. Malczewska, prace dzieci, informacje dla rodziców

    8

    Obok sali nr 9

    A. Krawczyk, prace dzieci, informacje dla rodziców

    9

    Obok biblioteki szkolnej

    B. Nowak, A. Bąbolewska, upowszechnianie czytelnictwa

    10

    Visa vi pokoju nauczycielskiego

    Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego- prawa                          i obowiązki ucznia, struktura szkoły

    11

    Obok bibliotek szkolnej, tablica duża

    K. Mosiołek, J. Szotowicz  prace dzieci, informacje dla rodziców

    12

    Obok gabinetu terapii pedagogicznej

    Doradztwo edukacyjno- zawodowe uczniów- zespół n-li 

    13

    Obok sali  nr 4

    A. Kucharczyk tablica dydaktyczna

    14

    Obok sali  nr 2

    M. Bąbolewski- zagadnienia dotyczące kultury i sztuki, wos

    15

    Obok sali nr 1

    A.Wojcieszek, M. Szymańska

    16

    Obok sali nr 11

    B. Barcikowska, bezpieczeństwo w Internecie

     

     

     

    Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

    Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Starej Błotnicy

     

    Miesiąc

    Dni nauki szkolnej

    Liczba tygodni nauki szkolnej

    Ustawowo wolne dni

    Dodatkowe dni wolne ustalone przez dyrektora

    Uwagi/ dni wolne ogółem           w danym miesiącu

      Wrzesień 2018

    15

    3

    ---------------

    ------------------

     

    Październik 2018

    23

    4,3

    ----------------------

    -------------------

     

    Listopad 2018

    21

    4,1

    1 XI/ Wszystkich Świętych            czwartek

    -----------------

        1 dzień wolny

    Grudzień 2018

    15

    3

    23 XII -31 XII przerwa świąteczna (pt.,wt.,śr.,czw.,pt., pon.)

     

    6 dni wolnych

    Styczeń 2019

    18

    3,3

    1 I 2019 r. Nowy Rok/ wtorek                                    28 I- 31 I 2019- ferie zimowe

    ------------------

     5 dni wolnych

     

    Luty 2019

    14

    2,4

    1 II- 10 II.- ferie zimowe

    ---------------

    6 dni wolnych

    Marzec 2019

    21

    4,1

     

    ------------

     

    Kwiecień 2019

    13

    2,1

     

     

    18 IV- 23 IV 2019 przerwa świąteczna/

    czwartek- piątek, poniedziałek, wtorek

     

    12 IV 2019 cześć języka obcego gim./piątek

    1 dzień

    17 IV 2019 cześć języka obcego VIII klasa/

    środa 1 dzień

    rekolekcje wielkopostne 1-3 kwietnia 2019

     

    9 dni wolnych

     

    Maj 2019

    20

    4

    1 V 2019/ środa

    3 V 2019/piątek

     

    2 V 2019/     czwartek

    1 dzień

     

    3 dni wolne    

    Czerwiec 2019     

    14

    2,4

     

     

    21 czerwca 2018 r. zakończenie roku szkolnego/ piątek

    174 dni nauki szkolnej.

     

    Podział roku szkolnego na półrocza 2018/2019

     

    Rok szkolny

    Ilość tygodni nauki szkolnej

    Ilość dni nauki

     

    Półrocze pierwsze

      od 10 września 2018 –             do 25 stycznia 2019

     

    18 tygodni, 2 dni

     

     

    92

     

    Półrocze

    drugie

     

    od 11 lutego 2019

      do 21 czerwca 2019

     

    15 tygodni, 4 dni

     

     

     

    82

     

     

    Razem rok szkolny 2018/ 2019

     

     

    34 tygodnie, 1 dzień

     

     

     

     

    174

     

     

     

     

    Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej 2018/ 2019

    Termin wpisania ocen klasyfikacji śródrocznej do dziennika lekcyjnego.

    21 stycznia 2019 r.

    Termin klasyfikacji śródrocznej

    - zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja śródroczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

    23 stycznia 2019 r.

    Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach,  w tym niedostatecznych i nagannych- na zebraniu z rodzicami.

    30 maja 2019 r.

    Termin wpisania ocen klasyfikacyjnych rocznych do dziennika

    11 czerwca 2019 r.

    Termin klasyfikacji rocznej

     

    -zebranie rady pedagogicznej szkoły podstawowej i klasyfikacja roczna uczniów szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi

     

    13 czerwca 2019 r.

     

     

     

    Harmonogram świąt i uroczystości szkolnych  2018/ 2019

     

    Zadania do realizacji

    Termin

    Odpowiedzialny

    Uwagi

     

    Inauguracja roku szkolnego 2018/ 2019

     

    3 września 2018 r.

    / poniedziałek- Kadłub

     

    10 września 2018 r.

    9.00 Msza Święta/poniedziałek

     

    Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

    -poczet sztandarowy;

     

    Próbna akcja ewakuacyjna szkoły

    październik 2018r.

    S. Leśnowolski, E. Drapała

     

     

    Sprzątanie Świata

    21 września 2018 r./ piątek

    E. Drapała, E. Malczewska

    Hasło: Akcja- segregacja”.

     

    Wybory do samorządu uczniowskiego

    27 września 2018 czwartek

    opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ubiegłego roku szkolnego

    wybory na holu przy bibliotece

     

     

     

    Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     

    12 października 2018/ piątek

     

    A. Kucharczyk, I. Różańska- Lisik, klasa 4 i 6                   z rodzicami

    piątek- godzina wychowawcza

     

     

    Dzień Jana Pawła II

    16 października 2018/ wtorek

    o. Sebastian, o. Przemysław,

    A. Krawczyk, rodzice klasy I

    Przyjęcie   w poczet uczniów klas I

     

    Święto Odzyskania Niepodległości

    9 listopad 2018

    piątek

     

    S. Leśnowolski, B. Nowak, M. Bąbolewski,                        A. Bąbolewska

     

     

    Andrzejki

    29 listopad 2018

    / czwartek

    opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego,                 M. Szymańska klasy V a oraz III a wraz z rodzicami

     

     

     

    Dzień Babci i Dziadka

    22 stycznia 2019

    /wtorek

    n-le klas I- III oraz oddziałów przedszkolnych- koordynator J. Szotowicz

     

     

     

     

     

     

    Zabawa karnawałowa

     

    25 stycznia 2019

    / piątek

    przed feriami

    Samorząd Uczniowski, klasa VII, III b wraz                          z rodzicami

     

     

     

     

    Dzień Bezpiecznego Internetu

    8 lutego 2019

    Beata Barcikowska, A. Strzelczyk, A. Szatan

     

     

     

    Dzień Kobiet

    8 marca 2019 r.

    Samorząd Uczniowski

     

     

     

    Tydzień Unii Europejskiej

    6- 10 maja 2019

    A. Wojcieszek,  M. Kozera- Michalak,                               A. Włodarczyk- Czubak, klasa V b wraz z rodzicami

     

     

     

    Dzień Rodziny

    31 maja 2019 r./

    piątek

    n-le klas I- III oraz oddziałów przedszkolnych- koordynator E. Kozyra, R. Kierzkowski

     

     

     

     

    Zakończenie roku szkolnego

    21 czerwiec 2018

    / piątek

     

    A. Strzelczyk, A. Bąbolewska, rodzice klasy         III a i b     D. Małysa, rodzice klasy VIII

     

     

     

    Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/ 2019

    L.P

    Termin spotkania                     z rodzicami uczniów

    Cel

    Uwagi

    1.

    19 września 2018/

    środa

     

    Początek                    z dyrektorem

      

     godz. 14.00

     

     

     

    Wybór rady rodziców.

    zapoznanie ze statutem szkoły, procedurami ds., bezpieczeństwa, organizacja życia grupy  w roku szkolnym 2018/2019

     

     

    Oddziały przedszkolne w Starym Kadłubie

     

     

     

     

     

     

    25 września 2018/

    wtorek

     

    Początek                    z dyrektorem

      

     godz. 15.00

     

     

    Wybór rady rodziców.

    zapoznanie ze statutem szkoły, procedurami ds., bezpieczeństwa, organizacja życia klasy w roku szkolnym 2018/ 2019

     

     

    Szkoła w Starej Błotnicy

     

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.00- 17.00

    2.

    25 października 2018 r./ czwartek

    godz. 15.00- 17.00

    Dzień otwarty dla rodziców

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

     

     

    3.

    22.11. 2018/

    czwartek

     godz. 15.00- 17.00

    Dzień otwarty dla rodziców

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie z wykazem sal.

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

     

     

    4.

    29 listopada 2018/

    czwartek

     godz. 14.00

    Przedstawienie diagnozy gotowości szkolnej- grupa sześciolatków

    Zebranie ogólne z dla rodziców młodszych grup, zapoznanie z kartami obserwacji dzieci.

    Stary Kadłub+ Stara Błotnica

    5.

    24 stycznia 2019 r./

    czwartek

     

     

    zebranie z dyrektorem 15.00

    Dzień spotkań z rodzicami uczniów, klasy   I- VIII oraz klasami gimnazjum.

    - przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów;

    klasowego, omówienie ewentualnych problemów itp.

    Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania            z rodzicami.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają                                w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.00- 17.00

     

    6.

    7 marca 2019

    czwartekateki rodziców od godz. 15.3

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców.

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie            z wykazem sal.

     

    Zebrania dla klasy III gimnazjalnych oraz klas VIII

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    Informacje dotyczące postępów uczniów.

    Zapoznanie z przebiegiem egzaminu gimnazjalnego.

    7.

    29 kwietnia 2019

    poniedziałekateki rodziców od godz. 15.3

     

    godz. 14.30

     

    Przedstawienie diagnozy gotowości szkolnej- grupa sześciolatków.

    Stara Błotnica

     

    7.

    14 maja 2019

    /wtorek

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców.

    Obecni wszyscy nauczyciele, zgodnie             z wykazem sal.

     

     

    Nauczyciele odpowiadają na kwestie indywidualne rodziców.

    Informacje dotyczące postępów uczniów.

     

    8.

       14 maja 2019

    /wtorek

     

    godz. 14.00

     

    Dzień otwarty dla rodziców przedszkolaków.

     

     

     

    Stary Kadłub+ Stara Błotnica

    9.

    28 maja 2019

    /wtorek

     

    godz. 15.00- 17.00

     

    Wychowawcy- powiadomienie rodziców o rocznych ocenach przewidywanych zachowania oraz z przedmiotów.                                          Sprawy bieżące dotyczące uczniów.

    Omówienie formuły zakończenia roku szkolnego z rodzicami klas III gimnazjum.

    Wychowawcy w salach przeprowadzają zebrania           z rodzicami.

     

    Wszyscy nauczyciele pozostają w pokoju nauczycielskim do dyspozycji rodziców od godz. 15.00- 17.00

     

     

    10.

    12 czerwca 2019

    /środa

     

    godz. 14.00

     

    Podsumowanie pracy oddziałów przedszkolnych.

     

     

     

    Stary Kadłub+ Stara Błotnica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         Plan zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

     

    Data

    Najważniejsze cele

     

    Odpowiedzialny

    1 zebranie

     

    27 sierpnia

    2018

    /poniedzia-łek

     

    1.Organizacja roku szkolnego 2018/2019 w szczególności:

    - zaopiniowanie przez radę pedagogiczną organizacji pracy szkoły, w tym:- aneks nr 1 do arkusza organizacji, przydziału godzin, zajęć dodatkowych- podjęcie uchwały w sprawie opinii;

    2. Przedstawienie informacji dotyczących szkoły i planowania roku szkolnego w związku z trwającym remontem szkoły.

    3.Przedstawienie projektu planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/ 2019–praca nad planem pracy z nauczycielami; przedstawienie planu lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

    4. Zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym.

     

     

    Dyrektor

    9.00- 12.00

    2 zebranie

     

    31 sierpnia

    2018

    /piątek

     

    1. Informacja dyrektora szkoły o sprawowanych nadzorze pedagogicznym                     i działalności szkoły za rok szkolny 2017/2018.

    2. Zaopiniowanie regulaminu oceniania nauczycieli, podjęcie uchwały.

    3.Zaopiniowanie programów nauczania przez nauczycieli oraz podjęcie uchwały w sprawie programów nauczania.

     

    Nauczyciele,

     Dyrektor

     

    godz. 9.00- 12.00

     

     

    3 zebranie

    5 września

    2018

    /środa

     

    1.Przedstawienie zmian w statucie szkoły, podjęcie uchwały.

    2. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/ 2019, w tym biblioteki i świetlicy szkolnej, podjęcie uchwały.

    3.Przedstawienie przez zespół ds. bezpieczeństwa regulaminu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole- aktualizacje.

    4. Zaopiniowanie planu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych- zespół ds. układania planu lekcji.

     

    4 zebranie

     

    26 września

    2018 r./

    środa

               

    1. Przedstawienie projektu programu wychowawczo- profilaktycznego, uchwała Rady Pedagogicznej- wyznaczony zespół.

    2. Przedstawienie planów pracy zespołów klasowych                                     i zadaniowych na rok szkolny 2018/2019.

    3. Analiza egzaminów zewnętrznych.

    4. Wyniki diagnozy klasy I oraz klasy IV- A. Krawczyk, A. Kucharczyk.

    Nauczyciele,

     Dyrektor

     

    godz. 15.00- 18.00

     

    4 zebranie

    10 paździe-rnik

    2018 r./

     

     

    szkolenie dla nauczycieli

    15.00-19.00

    5 zebranie

    20 listopada 2018/ wtorek

    1. Przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły na 2019 r.

    2. Szkolenie dla nauczycieli.

    2.Sprawy bieżące wynikające z nadzoru pedagogicznego.

     

    Dyrektor/ główny księgowy szkoły

     

    godz. 15.00- 19.00

    6 zebranie

     

    23 stycznia 2019/

    środa

    Klasyfikacja –uczniów za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019

    1.Przedstawienie sprawozdań przez wychowawców o wynikach klasyfikacji i frekwencji ich uczniów.

    2.Analiza realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego oraz sytuacji wychowawczej szkoły- zespół wychowawczy.                             

    3. Analiza wyników nauczania, sytuacji wychowawczej szkoły, efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej, mocnych i słabych stron pracy szkoły, wnioski do pracy w II półroczu roku szkolnego 2018/2019 na podstawie prowadzonego nadzoru pedagogicznego.

    4. Informacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.                                                                                                       

     

    Dyrektor/ nauczyciele, wychowawcy

     

    godz. 15.00- 18.00

     

    7 zebranie

     

    27  luty 2018/środa

    1. Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone organizacji egzaminów zewnętrznych w kwietniu 2019.

    Dyrektor/ nauczyciele

     

    godz. 15.00- 17.00

    9 zebranie

    kwiecień

     

    Szkolenie nauczycieli

    rekolekcje

    10 zebranie

    10 kwiecień 2019

    /środa

    1. Zasięgniecie opinii rady pedagogicznej w sprawie arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020

    2. Sprawy organizacyjne, wynikające z nadzoru pedagogicznego.

    Dyrektor

     

    godz. 15.00- 16.30

     

    11 zebranie

     

    13 czerwiec 2019/

    czwartek

    Uchwalenie klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2018/ 2019

    1. Przedstawienie sprawozdań przez wychowawców o wynikach klasyfikacji   i promocji ich wychowanków. Klasyfikacja i promowanie uczniów.

    2.Organizacja zakończenia roku szkolnego.

    nauczyciele, wychowawcy

     

    godz. 15.00- 18.00

    12 zebranie

     

    21 czerwca

    2019 r./ piątek

     

    Zebranie rady pedagogicznej podsumowującej pracę nauczycieli i  szkoły                 w roku szkolnym 2018/2019.

    1. Przedstawienie sprawozdań nauczycieli z działalności dydaktyczno –wychowawczej za bieżący rok szkolny.

    2. Przedstawienie sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych.

    3. Realizacja podstawy programowej omówienie przez wychowawców na podstawie sprawozdań nauczycieli.

    4. Wstępna analiza wyników egzaminów zewnętrznych.

    5. Analiza sytuacji wychowawczej szkoły.

    6.Ocena wykonania planu pracy szkoły oraz informacja z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

    Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

     

     

    13.00- 18.00

     

     

    W roku szkolnym 2018/2019 działania szkoły zostały tak zaplanowane, aby w jak najszerszym stopniu zrealizować:

     

    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2018/ 2019

     

    1. 100 rocznica odzyskania niepodległości — wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
    2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
    3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
    4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

     

     

    Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2018/ 2019

    Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmują:

     

    1. w zakresie kontroli:

     

    1. w publicznych szkołach podstawowych:

    „ Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej”

    1. w zakresie ewaluacji:

     

    Ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):         

     

     Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej";

     „Uczniowie są aktywni";

    „Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju;

     

     

    W roku szkolnym 2018/2019 monitorowanie będzie obejmowało:

    Prowadzenie działalności innowacyjnej i wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania”;

    „Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowy

     

    KIERUNKI PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/ 2019

    Obszar -Kształcenie

     

    1. Efektywność nauczania w szkole, w tym indywidualizacja nauczania.

     

    Zadanie do wykonania

    Wskaźnik realizacji zadania

    Termin wykonania

     

    Odpowiedzialny/

    Uwagi

     

     

    Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

     

    Opracowanie planów wynikowych                                z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych, uwzględniających cele                 i wymagania edukacyjne.

    Nauczyciele dokonają analizy planów wynikowych, pod katem doboru metod i form pracy.

    Podnoszenie atrakcyjności                           i skuteczności zajęć lekcyjnych                               oraz pozalekcyjnych poprzez stosowanie  aktywnych metod nauczania, wykorzystanie technologii  informacyjnej, multimedialnych środków dydaktycznych, praca metodą projektu                        i działania innowacyjne,  szczególnie atrakcyjne metody pracy dla uczniów.

     

     

     Zajęcia na świetlicy szkolnej są prowadzone w sposób atrakcyjny dla uczniów, wynikają z przyjętego planu pracy               i są z predyspozycjami                i zainteresowaniami uczniów, rozwijają zainteresowania uczniów.

     

    Uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczyciela w odrabianiu prac domowych.

    W świetlicy szkolnej organizowane są konkursy.

    Pomieszczenie świetlicy jest estetyczne, na tablicy ściennej wywieszony jest regulamin świetlicy, ramowy plan dnia dla dzieci oraz rodzaje zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli dla danych grup uczniów.

    Nauczyciele realizujący godziny w świetlicy , w planie pracy świetlicy zaplanują do realizacji zajęcia podczas , których uczniowie będą uczestniczyły w sposób aktywny z zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

    Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego oraz klas I- III podejmują działania promujące czytanie lektur szkolnych, weryfikują i nagradzają uczniów rzeczywiście czytających lektury.

    - Plany wynikowe zawierają cele lekcji, wymagania programowe, są zgodne  podstawą programową.         

    - Zawierają ustalenia liczby godzin do zrealizowania w danym miesiącu, zgodnie z planem pracy szkoły.

    - Plany wynikowe zawierają zaplanowanie godzin zgodnie  z kalendarzem efektywnych dni nauki w roku szkolnym 2018/ 2019                                                           -Zaznaczenie w planach wynikowych treści podstawy programowej.

    - W oddziałach przedszkolnych obowiązują miesięczne plany pracy, uwzględniające założenia i zalecenia realizacji nowej podstawy programowej.

     

    - Proces lekcyjny jest urozmaicony, co zwiększa motywację, zaangażowanie                  i kompetencje uczniów. Zawiera wnioski i rekomendacje przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w tym obszarze.

     

    Nauczyciele rzetelnie planują lekcje i przygotowują się do nich.

    Nauczyciele rozpoznają preferencje uczenia się uczniów                           i dostosowują formy        i metody pracy do tych potrzeb.

     

     

    Nauczyciele- wychowawcy świetlicy planują pracę dla grup uczniów, nad którymi sprawują opiekę, zajęcia są prowadzone w sposób rzetelny i prawidłowy. Pomagają uczniom w procesach edukacyjnych.

     

     

    Wyodrębnienie pomieszczenia świetlicy dla dzieci młodszych- nowo wyremontowane, dla uczniów klas VII- VIII oraz klas gimnazjalnych w salach lekcyjnych.

     

    Gazetki ścienne są kompleksowe, zawierają rodzaje zajęć prowadzone przez nauczycieli.

     

     

     

     

     

     

    Biblioteka posiada regulamin wypożyczeń, korzystania z zasobów, wypożyczeń podręczników- aktualizacja do 26 września 2018 r.- na zebranie rady pedagogicznej.

    Do 28 września 2018 r., złożenie podpisanego wydruku.                       do wicedyrektora szkoły, który weryfikuje zgodność planów wynikowych    z kalendarzem pracy szkoły oraz zapisami zawartymi             w pkt 1.            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Plan pracy świetlicy                   opracowują nauczyciele mający godziny na świetlicy do 26 września 2018 r.,

     

    Plan jest dostosowany do różnej grupy uczniów. Zawiera podział na cykle tygodniowe, zgodne z kalendarzem pracy szkoły oraz realizację zajęć rozwijających.

    Nauczyciele pracujący na świetlicy.

     

     

     

     

    Plan pracy biblioteki opracowany do 5 września 2018 r., do zatwierdzenia na zebraniu rady.

     

    Wszyscy nauczyciele.

     

    3 tygodnie na opracowanie planów wynikowych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, oddziałów przedszkolnych.

     

    Innowacje pedagogiczne prowadzone przez nauczycieli, podanie do 13 września 2018 r. do planu nadzoru.

     

    Praca nauczycieli w zespołach uczących w tej samej klasie: doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

     

    Opiekunowie świetlicy sporządzają:

    - wykaz uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej, z podziałem na klasy oraz harmonogramem przebywania na świetlicy szkolnej poszczególnych uczniów w danych dniach tygodnia.

     

    W/w/ zestawienia wraz z uporządkowanymi wg klas, kartami zapisu przekazuje do dyrektora szkoły do 20 września 2018 r.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nauczyciele bibliotekarze opracowują plan pracy biblioteki, z uwzględnieniem działań motywacyjnych- czytanie lektur, w ramach Narodowego programu Czytelnictwa, zaplanowanie działań promocyjnych, konkursów.

     

    Diagnoza wiedzy                        i umiejętności uczniów klas I oraz IV na pierwszych lekcjach danego przedmiotu.

    Podział na grupy zaawansowania z języków obcych, VIII- do 12 września.

    Nauczyciele klas I oraz IV, przeprowadzają diagnozę po danym etapie edukacyjnym.

     Wyniki poddają analizie      i planują pracę dydaktyczną.

    Wyniki diagnozy przedstawią na zebraniu 26 września 2018 r.                  

     

    W oparciu o diagnozy  modyfikują plany wynikowe.

    Raporty  z diagnoz wraz z arkuszem testu, nauczyciele składają do  dyrektora do

     26 września 2018 r.

    Zespół nauczycieli uczący w I klasach oraz IV.

     

     

    Opracowanie analizy wyników egzaminu klasy III za 2017 r. oraz analizy porównawczej trzy ostatnie lata szkolne.

     

    Poszczególne analizy tworzą spójny dokument dotyczący przedmiotów zdawanych w poszczególnych częściach egzaminów.

     

    Analizy przeprowadzane są przez zespoły nauczycieli, nie stanowią odrębnych raportów dokonywanych pojedynczo przez nauczycieli.

     

     

     

    Szczegółowa analiza wyników wraz  z rozkładami graficznymi oraz porównanie czynności najsłabiej opanowanych  w roku ubiegłym i poprzednich, umożliwi dokonanie pogłębionej analizy przyczyn niskich wyników na egzaminie.

     

    Wnioski opracowane przez zespoły będą wdrażane przez wszystkich nauczycieli,  przyczynia się do doskonalenia pracy z uczniami, a tym samym przyniesie efekty w postaci poprawy wyników w ocenianiu zewnętrznym  w 2018 r.

    do 26 września 2018

    - analiza  z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych:                                                      S. Leśnowolski, E. Drapała

     

    analiza z matematyki:                   D. Małysa,  A. Strzelczyk                     

     

    analiza z j. polskiego:                  A. Kucharczyk,

    B. Nowak

     

    analiza przedmioty humanistyczne                        M. Bąbolewski                     

     

    - analiza z języków obcych:

    M. Żupiński,                          A. Wojcieszek                                         

    Systematyczne diagnozowanie postępów uczniów.

    Diagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów dostarczy informacji zwrotnej nauczycielom o ich pracy, pozwoli na wprowadzenie zmian w planach wynikowych.

    Diagnozy przeprowadzane po klasie III, VII szkoły podstawowej.

     

    Egzaminy próbne w klasach III gimnazjalnej oraz VIII.          

     

    Badanie gotowości szkolnej w oddziałach przedszkolnych.

    Przeprowadzanie obserwacji pedagogicznych, dokumentowanie ich.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cały rok/wg planu nadzoru pedagogicznego

    do 30 listopada, do 30 kwietnia

     

    cały rok

     

     

    Zespół nauczycieli klas III gimnazjum oraz klasy VIII i VII

     

     

     

     

     

     

    E. Kozyra

     

     

     

    W. Korczak,    A. Munik

     

    Organizacja zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz planu egzaminów próbnych z wykorzystaniem testów OKE wg nowych zasad.

    Zajęcia prowadzone przez nauczycieli, w ramach zajęć statutowych szkoły,  ustalone       

     w planie zajęć pozalekcyjnych, pozwalają na podwyższenie wyników kształcenia.

    Do 21 września 2018 r. po zaopiniowaniu planu zajęć lekcyjnych

    Dyrektor/ realizacja zajęć poszczególni nauczyciele.

    Doskonalenie metod nauczania przez nauczycieli

     

     

    - Rozpoznanie preferencji uczenia się uczniów  i dostosowywanie form i metod pracy do tych potrzeb.

     

    - Prowadzenie innowacji pedagogicznych przez nauczycieli.

     

    - Udział nauczycieli                w szkoleniach dotyczących metod nauczania.

     

    - Stosowanie różnych form       i metod aktywizujących uczniów w procesie dydaktycznym, motywująca funkcja oceny szkolnej

     

    -Praca nauczycieli   w zespołach uczących  w tej samej klasie: doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

     

    -Systematyczna prezentacja Radzie Pedagogicznej wyników kształcenia uczniów.

    Zgodnie  z planem nadzoru.

    Inicjatywa własna nauczycieli.

     

     

     

     

     

    Organizacja lekcji koleżeńskich     w ramach WDN- nauczyciele podlegający ocenie pracy oraz nauczyciele    w ścieżce awansu zawodowego.

    Obserwacja lekcji   w ramach nadzoru pedagogicznego.

    Dokonywanie analizy działań w przypadku uczniów wymagających wsparcia oraz uczniów zdolnych.

     

    Efektywnie wykorzystywać czas uczenia

    Zastępstwa jak najczęściej pełnią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami.

     

    W przypadku zastępstw nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji przedmiotowych, realizacja zajęć z własnego przedmiotu.

     

    Nauczyciele planują organizację zajęć, aby efektywnie wykorzystywać czas.

     

    Wykluczenie wyłącznie zajęć opiekuńczych na godzinach lekcyjnych.

    Stworzenie oferty ciekawych zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z potrzebami uczniów.

     

     

    - diagnoza wśród uczniów oraz możliwościami merytorycznymi nauczycieli

     

    Do 21 września 2018 r.

    Wychowawcy oddziałów

    oddają diagnozę do dyrektora szkoły.

     

     

     

    Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

    - Nauczyciele każdego przedmiotu  na bieżąco monitorują ilościowo              i jakościowo realizację podstawy programowej.

    - Po każdym półroczu wypełniają i kontrolują wypełnianie karty rozliczenia godzin przez nauczycieli uczących w danym oddziale.

    - Na bieżąco uzupełniają karty jakościowego monitorowania podstawy programowej, które składają do Dyrektora przed zakończeniem zajęć               w danym roku szkolnym.

     

    wicedyrektor;

    kontrola po każdym zwolnieniu lekarskim nauczyciela

    Realizacja zadań związanych ze 100 leciem odzyskania Niepodległości.

    Realizacja planu obchodów w szkole, załącznik do planu pracy.

     

    S. Leśnowolski, nauczyciele

     

    2. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, w tym wspieranie uczniów zdolnych.

    Zadanie do wykonania

    Wskaźnik realizacji zadania

    Termin wykonania

     

    Odpowiedzialny

     

     

     

    Indywidualizowanie bieżącej pracy na lekcji. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     

    Wychowawca klasy na początku roku szkolnego zapozna zespół nauczycieli uczących w danym oddziale  z treścią opinii lub orzeczeń. Ustalą sposoby dostosowań wymagań.

    Wyniki zewnętrznego badania osiągnięć wykażą postęp u tej grupy uczniów w stosunku do egzaminów/ sprawdzianów próbnych i klasyfikacji.

    Cały rok szkolny

    Poszczególni nauczyciele, wychowawcy uczniów.

    Objęcie pomocą psychologiczno -pedagogiczną uczniów.

     

    Przydział zadań udzielania pomocy psych.- ped. zespołowi ds. pomocy psych.-ped.  w szkole          wychowawcom.

     

     

    Opracowanie IPET dla uczniów z orzeczeniem.

     

    Powiadomienie rodziców o formach wsparcia udzielanego uczniom              w formie zajęć dodatkowych.        

     

    Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej do 21 września przedstawi aktualny wykaz uczniów objętych pomocą- planuje działania, zgodnie z dokumentacją szkoły- opiniami i orzeczeniami.

     

     

     

     

    Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów  z orzeczeniami, z opiniami: terapii pedagogicznej- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów o specyficznych trudnościach w nauce  i zaburzeniach rozwojowych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć terapeutycznych,                               

    zajęć logopedycznych przyczynia się do poprawy funkcjonowania społeczno- edukacyjnego uczniów.

     

     

     

     

     

    Cały rok szkolny

     

     

     

     

     

     

    do 30 września 2018 r.

     

     

     

     

     

     

     

    Logopeda, nauczyciele terapii pedagogicznej, n-l wspierający, nauczyciele przedmiotów.

     

     

     

    Dyrektor, wychowawcy uczniów.

     

     

    Każdy wychowawca do 30 września 2018 r, przekazuje rodzicom uczniów, zgodnie z opracowaną                       w czerwcu, efektywnością udzielania pomocy psych.-ped.,pismo dotyczące wymiaru godzin udzielanej pomocy.

    Pomoc zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

     

    Organizowanie konkursów przedmiotowych

    i innych wewnątrzszkolnych             o różnym zasięgu.

     

    Motywowanie uczniów do udziału w konkursach, w tym konkursach MKO.

    Uczniowie aktywnie biorąc udział w konkursach, poszerzając swoją wiedzę    i kształcąc umiejętności, odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości.

     

     

    Konkursy są atrakcyjne dla uczniów.

    Organizację konkursów zawsze poprzedza wywieszenie na tablic ogłoszeń regulaminu konkursu, uzgodnionego wcześniej z dyrektorem.

     

    Przez  cały rok szkolny,

    zgodnie                           z harmonogramem konkursów wewnątrzszkolnych oraz zewnętrznych.

    Nauczyciele zadeklarują tematykę konkursów i termin ich przeprowadzenia  w planie pracy na bieżący rok szkolny do 21 września 2018 r., zgodnie z deklaracjami, opracowany będzie harmonogramem konkursów                        w bieżącym roku szkolnym- zebranie danych                                 i opracowanie harmonogramu konkursów-                       

    Powołanie koordynatora konkursów MKO –E. Drapała     

    Prowadzenie doradztwa zawodowego.

    Organizacja warsztatów  z zakresu doradztwa przyczynia się do samopoznania uczniów,  a tym samym świadome wybory szkoły ponadgimnazjalnej.

    Nauczyciele, wychowawcy włączają tematykę doradztwa zawodowego do planów pracy wychowawcy klasy.

    Prowadzenie zajęć 10 godzin w roku dla kasy VII i VIII przez doradcę zawodowego.

    Prowadzenie tablicy informacyjnej z zakresu doradztwa zawodowego- tablica przy gabinecie terapeuty.

    Zespół ds. doradztwa edukacyjno- zawodowego.

    - I. Różańska- Lisik, M. Michalak, -Kozera

                    

     

    Organizowanie pomocy materialnej uczniom.

    GOPS, Urząd Gminy: dożywianie, wyprawka szkolna, stypendia, zasiłki losowe.

     

    Wg potrzeb

    Wychowawcy klas diagnozują, z zachowaniem ochrony dóbr osobistych sytuację bytową uczniów.

    Realizowanie projektów propagujących zdrowy styl życia.

    Realizacja rekomendowanego programu profilaktyki.

     „Zachowaj trzeźwy umysł”,

    Klub bezpiecznego Puchatka”,  klasy I- IIIBezpieczna szkoła, Ratujmy i uczmy ratować

    Nowy program:

     Owoce i mleko w szkole”

    Zgodnie                           z terminami realizacji

    N- le wychowania fizycznego, biologii;

    Wychowawcy klas.

     

    Zespół ds. profilaktyki podejmuje inicjatywy w przeprowadzaniu zajęć dodatkowych z wybranego programu, zapraszania gości do szkoły, którzy mogą wspomóc nauczycieli w realizacji programu.

    Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa poprzez m.in. właściwą organizację imprez, dyżurów, „Bezpieczny Internet”, udział    w programach profilaktycznych.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zapewnienie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w Internecie.

     

    Harmonogram dyżurów obejmuje przerwy przed lekcjami oraz czas oczekiwania uczniów na autobus szkolny.

    Nauczyciele pełnią dyżury  minimum 2 razy w tygodniu,                     z zachowaniem higieny pracy.

    W każdej strefie jest minimum   nauczycieli.

     

    Nauczyciel nadzoruje również szatnie szkolną  i toalety uczniów.

    W świetlicy szkolnej trwają dyżury nauczycieli mających  tam zajęcia o danej godzinie.

     

     Dyżur pełnione są zgodnie z regulaminem dyżurów i obejmuje wszystkie strefy                w szkole.

     Nauczyciel pełni dyżur na przerwie, która rozpoczyna dzień jego pracy oraz na przerwie, która kończy dzień jego pracy.

    Dyżury rozpoczynają się punktualnie, bez zbędnych opóźnień.

    Nauczyciele nie spacerują  w parach podczas dyżuru, ale każdy pilnuje innego fragmentu sektora.

     

    Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury               w strefie szatni przy sali gimnastycznej, pilnując porządku i bezpieczeństwa uczniów.

    Uczniowie nie mogą przebywać w szatniach lub sali bez bezpośredniego nadzoru nauczyciela. Nauczyciel nie może przebywać w gabinecie przy sali gimnastycznej, jeśli uczniowie są w sali lub szatniach.

     

    Szatnia dolna jest zamykana po przyjściu uczniów do szkoły, natomiast przy wejściu szkoły dyżury pełnią pracownicy obsługi.

     

     

    Nauczyciele na lekcjach oraz lekcjach z wychowawcą uwzględniają tematykę bezpieczeństwa w Internecie.

    W szkole są aktualne regulaminy i procedury zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, które są przestrzegane przez wszystkich pracowników szkoły.

    Cały rok szkolny

    Zespół nauczycieli na podstawie planu lekcji opracuje harmonogram dyżurów- do 10 września  2018 r.- na 1 tydzień oraz docelowy od 17.09.2018 r.              – wicedyrektor oraz zespół ds. bezpieczeństwa  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Koordynator działań ds. bezpieczeństwa w Internecie-                      B. Barcikowska-.

     

     

     

     

    3. Promocja szkoły.

     

    Zadanie do wykonania

    Wskaźnik realizacji zadania

    Termin wykonania

     

    Odpowiedzialny

     

     

    Zespół ds. promocji gromadzi na bieżąco informację o uczniach zdobywających nagrody  w konkursach,  zawodach sportowych,                             odbywających się                       w szkole i poza nią,                    o wszelkich akcjach, które organizuje szkoła.

    Prowadzi kronikę szkolą- wydanie papierowe.

     

     

    Informacje o osiągnięciach szkoły są na bieżąco monitorowane i publikowane.

    Publikowane na stronie internetowej szkoły, tablicy ściennej przy wejściu do szkoły oraz na korytarzu przy bibliotece szkolnej, szkoła jest właściwie promowana i postrzegana w środowisku.

    Współpraca z zespołem ds. strony internetowej A. Strzelczyk,               A. Krawczyk

     

     

    Na bieżąco

     zespół ds. promocji

    M. Bąbolewski,                 o. Przemysław Kopa,        W. Korczak

    Bieżące aktualizowanie strony internetowej szkoły.

    Strona internetowa szkoły posiada najważniejsze dokumenty szkolne skierowane do uczniów i rodziców, nauczycieli.

     

    Utworzone zostanie zakładka: oddziały przedszkolne , w tym Stary Kadłub, świetlica szkolna, biblioteka, doradztwo edukacyjno- zawodowe.

    Zespół nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej na bieżąco         i  w rzetelny sposób aktualizuje stronę.

     

    Nauczyciele organizujący różne uroczystości szkolne (akademie, konkursy, wycieczki), na drugi dzień po przeprowadzeniu danej uroczystości przesyłają informację wraz ze zdjęciami do administratorów strony. Dane przesyłane są sporządzane rzetelnie,  w sposób czytelny.

     

    Na bieżąco przez cały rok szkolny

    Zespół ds. prowadzenia strony internetowej szkoły:

    Agnieszka Strzelczyk,

    Aneta Krawczyk,

     

    odpowiada za bieżące uzupełnianie danych oraz jest upoważniony do odbierania wszelkich wymaganych dokumentów od nauczycieli.

     

    Prezentacja osiągnięć uczniów w szkole na tablicach ściennych.

    Tablice ścienne są aktualizowane, dekoracje estetyczne, o charakterze edukacyjno –wychowawczym.

    Nie są akceptowane gazetki zawierające jedynie wydruki ze stron internetowych.

    Cały rok szkolny,

    zmiana szaty tablic pod , dyżur pełnią koniec każdego miesiąca bądź częściej z uwagi na okoliczności.

    Nauczyciele opiekunowie sal lekcyjnych, wg przydziału tablic ściennych.

        

    4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

     

    Zadanie do wykonania

    Wskaźnik realizacji zadania

    Termin wykonania

     

    Odpowiedzialny

     

     

    Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną                 w Starej Błotnicy                      w realizacji działań dotyczących upowszechniania czytelnictwa.

     

    Organizacja konkursów  dla uczniów.

     

     

    Współpraca oparta na realizacji zadań edukacyjnych sprzyja zwiększeniu efektywności realizacji zadań kulturowych oraz wzmacnia działania szkoły.

     

    Cały rok szkolny wg harmonogramu.

     Nauczyciele poloniści, bibliotekarze szkolni, wychowawcy.

     

    Nauczyciele oddziałów przedszkolnych.

                 

     

    Współpraca z Komendą Miejską Policji w Białobrzegach. Organizacja prelekcji i pogadanek przez policjantów na tematy wynikające z założeń programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły .

    Współpraca oparta na realizacji programu profilaktycznego szkoły sprzyja zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa w szkole oraz świadomości uczniów do zachowań bezpiecznych.

    min.2 spotkania               w każdym półroczu roku szkolnego. Pierwsze spotkanie

    25 września 2018 r. podczas                    I zebrania                 z rodzicami                 w bieżącym roku szkolnym

    zespół ds. programu profilaktyczno- wychowawczego:                   R. Kierzkowski,                     A. Szatan,                             A. Kucharczyk,                      B. Barcikowska,                   I. Różańska- Lisik

     

    Współpraca z Parafią p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Starej Błotnicy.

     

    Organizacja Dnia Patrona,  rekolekcji wielkopostnych, bierzmowania, Komunii   Świętej, konkursów szkolnych.

    Podjęcie działań wychowawczo- edukacyjnych uwzględniających Patrona szkoły.

    Współpraca oparta na realizacji zadań wychowawczych szkoły sprzyja rozwojowi duchowemu uczniów poprzez uczestnictwo

    w najważniejszych uroczystościach związanych z Sanktuarium.

     

    Cały rok szkolny wg kalendarza świąt                           i uroczystości szkolnych

     

    o. Sebastian Gierszewski,        o. Przemysław Kopa

     

    Wychowawcy klas.

     

     

    Współpraca z Organem Prowadzącym szkołę -Gminą Stara Błotnica.

     

    Współpraca oparta na realizacji zadań edukacyjno- wychowawczo- szkoły sprzyja zwiększeniu kompetencji  i wiedzy uczniów dotyczącej funkcjonowania samorządu terytorialnego uczniów.

     

    Na bieżąco

    Dyrektor, nauczyciele.

     

    Aktywizowanie rodziców do żywego udziału  w życiu szkoły:

    - wybory Rady Rodziców            i prezydium rady;

    - uchwalenie przez Radę Rodziców programu

    wychowawczo- profilaktycznego

     

    -„Szkoła Rodzica”- dni spotkań z rodzicami;

    - pomoc rodzicom uczniów, którym udzielana jest pomoc psych. –ped.;

    - spotkania integracyjne organizowane przez wychowawców klas;

    - konsultacje e-mail;

    - Wigilie klasowe;

    - spotkania okolicznościowe;

    - zajęcia otwarte dla rodziców;

    - spotkania prezydium Rady Rodziców   z dyrektorem;

    - pomoc w modernizacji szkoły;

     

    -Konkurs

     „Najładniejsza sala lekcyjnaX 2018-VI 2019

     

    Współpraca oparta na realizacji zadań edukacyjno- wychowawczo- opiekuńczych szkoły sprzyja zwiększeniu efektywności pracy szkoły poprzez zaangażowanie rodziców w organizację                     i pomoc przy planowaniu uroczystości szkolnych,                    a także projektowanie zmian            i udoskonalanie organizacji pracy szkoły.

     

     

    Na bieżąco

    wg harmonogramu

    W szczególności wychowawcy klas, nauczyciele

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Zespół oceniający:

     

    A. Włodarczyk- Czubak,

    M. Szymańska          

    M. Michalak- Kozera

     

    Działania na rzecz środowiska lokalnego- prowadzenie Wolontariatu.

    Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły.

     

    D. Małysa,                          o. S. Gierszewski


     

     

    5. Zarządzanie szkołą

     

    Działania (zadanie do wykonania)

    Wskaźnik realizacji zadania

    Termin wykonania

    Odpowiedzialny

    Podejmowanie efektywnych działań motywujących nauczycieli do działań zespołowych.

     

    W szkole nauczyciele pracują zespołowo, ich praca przynosi wymierne efekty.

     

    cały rok szkolny

    dyrektor/wicedyrektor

        

     

    Podejmowanie skutecznych działań wzbogacających warunki lokalowe   i wyposażenie szkoły.

     Modernizacja wyposażenia sal w meble:

    - ławki i krzesła do sali nr 11;

    - zakup pomocy dydaktycznych (książek, gier planszowych) do pracy na zajęciach rewalidacyjnych oraz terapii pedagogicznej;

    - doposażenie świetlicy szkolnej w nowe gry planszowe i materiały plastyczne;

    - zakup laptopa do gabinetu terapii pedagogicznej.

    -remont gabinetu terapii;

    - zakup komputerów do prowadzenia e- dziennika.

    cały rok szkolny

     

     

     

     

    dyrektor/wicedyrektor

     

    Cykliczne spotkania zespołów przedmiotowych/problemowo-zadaniowych w celu realizacji przyjętego planu zespołu.

    Protokoły spotkań zespołów (wnioski w nich zawarte) oraz załączniki do protokołów dowodzą wspólnego planowania działań podejmowanych  w szkole, rozwiązywania problemów i doskonalenia metod i form współpracy.

     

    zgodnie
    z planem spotkań zespołów

    Liderzy/ przewodniczący zespołów, powołani do 5 września 2018 r.

    Wypracowanie wniosków wynikających z planu pracy zespołów (danego oddziału, zadaniowych), wewnętrznych analiz badań edukacyjnych, innych działań.

    Protokoły RP: Wnioski zaprezentowane podczas klasyfikacyjnego zebrania RP z I i II półorocze.

    Cały rok

     

     

     

                                                                                                                               Dyrektor  szkoły Anna Siwiec